Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 października 2009 r. Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 października 2009 r.#Skatteverket przeciwko AB SKF.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Regeringsrätten - Szwecja.#Szósta dyrektywa VAT - Artykuły 2,4, 13 część B lit. d) pkt 5 i art. 17 - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuły 2, 9, 135 ust. 1 lit. f) i art. 168 - Zbycie przez spółkę dominującą spółki zależnej i udziału w spółce powiązanej - Zakres stosowania podatku VAT - Zwolnienie - Świadczenie usług nabytych w ramach transakcji zbycia akcji - Możliwość odliczenia podatku VAT.#Sprawa C-29/08.