Pisemne zapytanie P-3587/10 skierował: Claude Turmes (Verts/ALE) do Komisji. Ucieczka emisji w sektorze energii elektrycznej