Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - CZĘŚĆ SZÓSTA: POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE I FINANSOWE - TYTUŁ I: POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE - Rozdział 1: Instytucje - Sekcja 1: Parlament Europejski - Artykuł 231 (dawny artykuł 198 TWE)