Sprawa C-8/09: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 24 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwo Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2006/17/WE — Wymagania technicznych dotyczące dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich — Brak transpozycji w przepisanym terminie)