Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) ( Dz.U. C 316 z 28.12.2007, s. 1 ; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 16 ; Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9 ; Dz.U. C 200 z 6.8.2008, s. 10 ; Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13 ; Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 10 ; Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 10 ; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 20 ; Dz.U. C 99 z 30.4.2009, s. 7 )