2011/4/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Ιουλίου 2010 , σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις C 34/08 (πρώην N 170/08) τις οποίες η Γερμανία προτίθεται να χορηγήσει στην εταιρεία Deutsche Solar AG [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 4489] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ