Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6388 — Ecolab/Nalco Holding Company) текст от значение за ЕИП