Pisemne zapytanie E-011478/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Komisji. Wpływ przedsięwzięcia Castor na rybołówstwo