Pisemne zapytanie E-2003/10 skierowała: Frieda Brepoels (Verts/ALE) do Rady. Działania podjęte w następstwie deklaracji pisemnej P5_TA(2004)0277