Pisemne zapytanie E-011881/11 Giovanni La Via (PPE) do Komisji. Stan wykonania pozycji 2 budżetu ogólnego UE na rok budżetowy 2011: rozdział 05 05 – Środki przedakcesyjne