Zawiadomienie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/656/WPZiB, zmienionej decyzją Rady 2011/221/WPZiB, i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 560/2005, zmienionym rozporządzeniem Rady (UE) nr 330/2011 w sprawie środków ograniczających przyjętych wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej