TITJUR Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 stycznia 1987 r. # Control Data Belgium Inc. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Wspólna taryfa celna. # Sprawa 13/84. Control Data Belgium przeciwko Komisji