Sprawa C-603/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez dall’Upravno sodišče Republike Slovenije (Republika Słowenii) w dniu 21 grudnia 2010 r. — Pelati doo przeciwko Republice Słowenii