Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ κρατών μελών (14867/1/2001 - C5-0675/2001 - 2001/0215(CNS))