Sprawa T-387/07: Wyrok Sądu z dnia 3 marca 2011 r. — Portugalia przeciwko Komisji (EFRR — Zmniejszenie pomocy finansowej — Dotacja globalna na pomoc w zakresie inwestycji lokalnych w Portugalii — Skarga o stwierdzenie nieważności — Wydatki rzeczywiście poniesione — Klauzula arbitrażowa)