Υπόθεση C-217/05: Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Tribunal Supremo με διάταξη της 3ης Μαρτίου 2005, στην υπόθεση Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio κατά Compañía Española de Petróleos, S.A.