Υπόθεση T-561/20: Προσφυγή της 8ης Σεπτεμβρίου 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe κατά EUIPO — Vieta Audio (Vita)