Писмен въпрос E-5311/06 зададен от Nikolaos Vakalis (PPE-DE) на Комисията. Прилагане на правото относно околната среда — най-добри методи и структури