Powiadomienie o wniosku dotyczącym stosowalności art. 34 dyrektywy 2014/25/UE – Koniec zawieszenia biegu terminu przyjęcia aktów wykonawczych 2020/C 211/03