Zaak T-93/18: Arrest van het Gerecht van 16 december 2020 — International Skating Union/Commissie (“Mededinging – Ondernemersvereniging – Schaatswedstrijden – Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld – Reglement van een sportfederatie – Evenwicht tussen mededingingsrecht en specifieke kenmerken van de sport – Sportweddenschappen – Hof van arbitrage voor sport – Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten – Territoriale werkingssfeer van artikel 101 VWEU – Mededingingsbeperkende strekking – Corrigerende maatregelen”)