Γραπτή ερώτηση E-003778/11 Alexander Alvaro (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Simon Busuttil (PPE), Claude Moraes (S&D), Birgit Sippel (S&D), Judith Sargentini (Verts/ALE), Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) και Rui Tavares (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Αναθεώρηση του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – άρθρο 12, άρθρο 15 και άρθρο 16