Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt — Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningarText av betydelse för EES, utom när det gäller produkter som omfattas av bilaga I till fördraget