Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije — Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovoraBesedilo velja za EGP, razen kar zadeva proizvode iz Priloge 1 k Pogodbi.