Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietkyText s významom pre EHP, s výnimkou produktov podľa prílohy I zmluvy