Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumuDokuments attiecas uz EEZ, izņemot EK līguma I pielikumā minētos produktus.