Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 czerwca 1982 r. # Ludwig Wünsche & Co. przeciwko Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Bundesfinanzhof - Niemcy. # Sprawa 3/81. Wünsche TITJUR