Απόφαση αριθ. 20-W-3 του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας της 22ας Απριλίου 2020 σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες που αφορούν περιορισμούς ορισμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας