Υπόθεση C-639/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 18ης Ιουνίου 2020 [αίτηση του Landgericht Kiel (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — KH κατά Sparkasse Südholstein (Προδικαστική παραπομπή – Προστασία του καταναλωτή – Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών – Οδηγία 2002/65/ΕΚ – Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής – Συμβάσεις που αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν μια αρχική συμφωνία και ακολούθως διαδοχικές πράξεις – Εφαρμογή της οδηγίας 2002/65/ΕΚ μόνο στην αρχική συμφωνία – Άρθρο 2, στοιχείο α' – Έννοια της «σύμβασης που αφορά χρηματοοικονομικές υπηρεσίες» – Συμφωνία για την τροποποίηση σύμβασης δανείου με την οποία τροποποιείται το αρχικώς καθορισθέν επιτόκιο)