Υπόθεση T-353/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Ιουνίου 2019 — NeXovation κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Ατομικές ενισχύσεις υπέρ του συγκροτήματος Nürburgring για την κατασκευή πάρκου ψυχαγωγίας, ξενοδοχείων και εστιατορίων καθώς και για την οργάνωση αγώνων αυτοκινήτων — Απόφαση που κηρύσσει τις ενισχύσεις ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά — Απόφαση που κρίνει ότι η επιστροφή των ενισχύσεων αυτών δεν αφορά τον νέο ιδιοκτήτη του συγκροτήματος Nürburgring — Προσφυγή ακυρώσεως — Δεν θίγεται ουσιωδώς η ανταγωνιστική θέση — Απαράδεκτο — Απόφαση που διαπιστώνει, κατόπιν προκαταρκτικής εξετάσεως, ότι δεν υπήρξε κρατική ενίσχυση — Προσφυγή ακυρώσεως — Ενδιαφερόμενο μέρος — Έννομο συμφέρον — Παραδεκτό — Προσβολή των διαδικαστικών δικαιωμάτων — Απουσία δυσχερειών που θα επέβαλλαν να κινηθεί επίσημη διαδικασία έρευνας — Καταγγελία — Πώληση των περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων των ενισχύσεων οι οποίες κρίθηκαν ασυμβίβαστες — Ανοιχτή, διαφανής, αμερόληπτη και άνευ όρων διαδικασία διαγωνισμού — Επιμελής και αμερόληπτη εξέταση — Υποχρέωση αιτιολόγησης)