Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9463 — KKR / Axel Springer) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2019/C 364/12