Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/2014 zo 14. decembra 2018, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2010/221/EÚ, pokiaľ ide o zoznam oblastí v Írsku bez výskytu herpetického vírusu ustríc 1 μVar (OsHV-1 μVar) [oznámené pod číslom C(2018) 8618] (Text s významom pre EHP)