Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/2014 (2018. gada 14. decembris), ar ko Lēmuma 2010/221/ES I pielikumu groza attiecībā uz to Īrijas apgabalu sarakstu, kurus uzskata par austeru herpesvīrusa 1 μvar (OsHV-1 μVar) neskartiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 8618) (Dokuments attiecas uz EEZ.)