2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2014, kuriuo dėl austrių herpeso virusu 1 μvar (OsHV-1 μVar) neužkrėstų Airijos teritorijų sąrašo iš dalies keičiamas Sprendimo 2010/221/ES I priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8618) (Tekstas svarbus EEE.)