Решение за изпълнение (ЕС) 2018/2014 на Комисията от 14 декември 2018 година за изменение на приложение I към Решение 2010/221/ЕС по отношение на списъка на територии в Ирландия, свободни от Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar) (нотифицирано по номер С(2018) 8618) (Текст от значение за ЕИП.)