Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 38/2018, της 23ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2020/55]