Εκτελεστική οδηγία (EE) 2018/484 της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/49/ΕΟΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το πολλαπλασιαστικό υλικό ορισμένων γενών ή ειδών της οικογένειας Palmae ως προς τον Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)$