2014 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotoji direktyva 2014/73/ES, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl švino naudojimo laidumui matuoti skirtuose platinuotosios platinos elektroduose išimčių Tekstas svarbus EEE