Komisijos Deleguotoji Direktyva (ES) 2020/361 2019 m. gruodžio 17 d. kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, dėl išimties, kuria absorbcinių šaldytuvų anglinio plieno aušinimo sistemose kaip antikorozinę medžiagą leidžiama naudoti šešiavalentį chromą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedas (Tekstas svarbus EEE)