Mål T-141/19: Tribunalens beslut av den 6 maj 2020 – Sabo m.fl. mot parlamentet och rådet (Talan om ogiltigförklaring – Miljö – Energi – Direktiv (EU) 2018/200 – Inkludering av energi från skogsbiomassa bland förnybara energikällor – Villkoret personligen berörd ej uppfyllt – Avvisning)