Υπόθεση C-413/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Λιθουανία) στις 10 Ιουλίου 2017 — UAB «Roche Lietuva» κατά VšĮ Kauno Dainavos poliklinika