Sag T-100/19: Rettens dom af 10. juni 2020 — L. Oliva Torras mod EUIPO — Mecánica del Frío (Koblinger til køretøjer) [EF-design – ugyldighedssag – registreret EF-design, der gengiver en kobling til tilslutning af køle- eller klimaanlæg til et motorkøretøj – alene påstand om omgørelse – forudsætningsvis annullationspåstand – formaliteten – ugyldighedsgrund – manglende iagttagelse af betingelserne for beskyttelse – artikel 4-9 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002 – rækkevidden af appelkammerets undersøgelse – appelkammerets stillingtagen til manglende iagttagelse af en betingelse for beskyttelse under procedurens forløb – afvigende konklusion i den anfægtede afgørelse – begrundelsespligt – artikel 62 og artikel 63, stk. 1, andet punktum, i forordning (EF) nr. 6/2002]