70/460/EEG: Beschikking van de Raad van 29 september 1970 houdende machtiging tot stilzwijgende verlenging van bepaalde handelsakkoorden die door Lid-Staten met derde landen zijn gesloten