Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/427 av den 10 mars 2021 om godkännande av det verksamma ämnet 24-epibrassinolid som ett ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (Text av betydelse för EES)