Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/427 оd 10. ožujka 2021. o odobravanju aktivne tvari 24-epibrasinolid kao tvari niskog rizika u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011 (Tekst značajan za EGP)