Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/427 на Комисията от 10 март 2021 година за одобряване на активното вещество 24-епибрасинолид като вещество с нисък риск в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (текст от значение за ЕИП)