Asiat T-150/18 ja T-345/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2020 – BNP Paribas v. EKP (Talous- ja rahapolitiikka – Luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta – Rahoitusosuuksien suorittaminen talletusten vakuusjärjestelmään ja yhteiseen kriisinratkaisurahastoon peruuttamattomien maksusitoumusten avulla – EKP:lle annetut tehtävät – EKP:n erityiset valvontavaltuudet – Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 1 kohdan f alakohta sekä 16 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 2 kohdan d alakohta – Toimenpide, jolla velvoitetaan vähentämään peruuttamattomien maksusitoumusten yhteenlaskettu määrä ydinpääomasta (CET1) – Tapauskohtaisen tarkastelun tekemättä jättäminen)