Kohtuasjad T-150/18 ja T-345/18: Üldkohtu 9. septembri 2020. aasta otsus – BNP Paribas versus EKP (Majandus- ja rahapoliitika – Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve – Hoiuste tagamise skeemi või ühtsesse kriisilahendusfondi tagasivõtmatute maksekohustuste kaudu osamaksete tegemine – EKP-le antud ülesanded – EKP järelevalvealased erivolitused – Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõike 1 punkt f ning artikli 16 lõike 1 punkt c ja lõike 2 punkt d – Meede, mis paneb kohustuse arvutada esimese taseme põhiomavahenditest maha tagasivõtmatute maksekohustuste kogusumma – Individuaalse kontrolli puudumine)