Υποθέσεις T-150/18 και T-345/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2020 — BNP Paribas κατά ΕΚΤ [Οικονομική και νομισματική πολιτική – Προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων – Εισφορά στο σύστημα εγγυήσεως των καταθέσεων ή στο ενιαίο ταμείο εξυγιάνσεως μέσω αμετάκλητων δεσμεύσεων πληρωμής – Καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ – Ειδικές εποπτικές εξουσίες της ΕΚΤ – Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο στ', και άρθρο 16, παράγραφος 1, στοιχείο γ', και παράγραφος 2, στοιχείο δ', του κανονισμού (ΕΕ) 1024/2013 – Μέτρο που επιβάλλει την αφαίρεση του συνολικού ποσού των εκκρεμών αμετάκλητων δεσμεύσεων πληρωμής από τα βασικά ίδια κεφάλαια της κατηγορίας 1 – Απουσία εξατομικευμένης εξετάσεως]