Pisemne zapytanie E-010667/11 Jill Evans (Verts/ALE) do Komisji. Likwidacja palestyńskich organizacji pozarządowych