Amandmani koje je usvojio Europski parlament 20. studenoga 2013. na prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za investicijske proizvode (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))